Powerful talk โครงการ ทำความดีเราขอชื่นชม เพื่อเป็นเวทีให้อาสาสมัครสาธารณสุข

มูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สโมสรซอนต้าเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ ทำความดีเราขอชื่นชม เพื่อเป็นเวทีให้อาสาสมัครสาธารณสุข ได้เผยแพร่ ประสบการณ์และเรื่องราวที่มีคุณค่าในการดำเนิงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ผ่าน กิจกรรม Powerful talk จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-14.00น. 

 

วันที่ 14 สิงหาคม ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม เทศบาลตําบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย