40 ปี มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี

                 

 เป็นเวลา 40 กว่าปีแล้ว มูลนิธิการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ให้การสนับสนุนแก่มูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ให้การสนับสนุนเป็นเงินทุน จำนวน 100,000 บาท ในทุกปี ทางมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ได้จัดทำโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตจังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง และพะเยา จำนวน 20 ตำบล รวมผู้ป่วยที่ได้เข้าร่วมดครงการเป็น จำนวน 200 คน โดยในโครงการได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงเหลานี้ที่บ้าน ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ ให้กำลังใจ รวมถึงช่วยเหลือด้านการเงิน และเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมกันนี้ได้มีการจัดอบรมการดูแลผู้ป่วยโดยครอบครัวและชุมชน (Home Health care) ให้ความรู้ด้านการพยาบาลให้อาสาสมัครชุมชนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และญาติผู้ป่วย เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนอีกด้วย ผู้ร่วมโครงการต่างมีความรู้สึกชื่นชม และประทับใจในโครงการนี้ทั้งในส่วนผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่อนามัยในชุมชน ในส่วนของมูลนิธิ ข้าพเจ้าในฐานะที่ประธานมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ มีความรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสทำโครงการนี้ เพราะว่าทำให้ประชาชนผู้ป่วยได้รับประโยชน์มากมายอย่างต่อเนื่อง และได้เผยแพร่องค์ความรู้ในการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้อีกด้วย อีกทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากเจ้าหน้าที่องค์กรส่วนท้องถิ่น ทำให้มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้การปฏิบัติงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

                     ทั้งนี้โครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดการสนับสนุนเงินทุน จากมูลนิธิการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ข้าพเจ้าในฐานะที่ประธานมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ขอเป็นตัวแทนมูลนิธิในการขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะสานต่อโครงการนี้ต่อไป

ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ

ประธานมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ