28 มกราคม 2562 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เทศบาลตำบลไชยปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ

28 มกราคม 2562 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เทศบาลตำบลไชยปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่