25 พฤษภาคม 2565 โครงการแม่ศรีเรือนมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ณ เทศบาลตำบลลวงเหนือ

โครงการแม่ศรีเรือนมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลลวงเหนือ ดำเนินกิจกรรมในโครงการเสวนาในหัวข้อ "การสร้างสุขในการครองเรือนโดยยึดหลักฆราวาสธรรม4" เพื่อสร้างทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสตรี เพื่อส่งเสริมให้สามีภรรยายึดหลักฆราวาสธรรม 4 มาใช้ในการครองเรือน และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว ให้แก่สตรีในตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 09.00 – 12.00 น.