21 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ตำบลช่วงเปา

21 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มอบเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 10 ราย รายละ 500 บาท