18 พฤษภาคม 2565 มอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการดำรงชีพแก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ ทต.ฟ้าฮ่าม

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 18 พฤษภาคม 2565  มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ โดย ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานมูลนิธิ พร้อมคณะ เดินทางไปมอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการดำรงชีพแก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงรวม 10 รายละ 500 บาท  รวมเป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมมอบข้าวก่ำ พันธุ์ก่ำเจ้ามช.107 รายละ 1 ถุง ณ สำนักงาน เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณสุนันทา แสวงธีรกูล นายกเทศมนตรีพร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ