16 มค. 2563 มอบเงินแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

มอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการดำรงชีพแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 10 ราย รายละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563