12 มกราคม 2565 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ปี 2565 เทศบาลตำบลป่าแดด

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ปี 2565


มอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการดำรงชีพ แก่ผู้ป่วย รวม 20 แห่ง ๆ ละ 5,000 บาท (รายละ 500 บาท 10 ราย )
วันที่ 12 มกราคม สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ