28 กุมภาพันธ์ 2562 – ทีมวิทยากรของมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ปูคา

28 กุมภาพันธ์ 2019 – โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ทีมวิทยากรของมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ปูคา