โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เยี่ยมผู้ป่วยในเขตของเทศบาลตำเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เยี่ยมผู้ป่วยในเขตของเทศบาลตำเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายละ 500 บาท รวม 10 ราย