โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ตำบลข่วงเปา และ ตำบลสันปูเลย จ.เชียงใหม่

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
1. องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5,000 บาท โดยมี นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา เป็นผู้รับมอบ
2. เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5,000 บาท โดยมีนายสาธิต คำหน่อแก้ว นายาเทศมนตรี เป็นผู้รับมอบ