โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มอบเงินช่วยเหลือ ตำบลบ้านถ้ำ ตำบลดอกคำใต้ และ เทศบาลเมืองดอกคำใต้

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง  มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าครองชีพผู้ป่วย รายละ 500 บาท ตำบลละ 10 ราย รวม 3 ตำบล มีตำบลบ้านถ้ำ ตำบลดอกคำใต้ และ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รวมเป็นเงิน 15,000 บาท โดย สส. จีระเดช ศรีวิราช เป็นผู้แทนในนามของมูลนิธิฯ ออกเยี่ยม