โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา

มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ มอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 10 ราย ๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง  โดย ดร. ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา เป็นผู้รับมอบ ณ วัดแม่กาโทกหวาก อำเภอเมือง พะเยา