โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 6 กรกฎาคม 2565 ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสันปูเลย

โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ คุณอัมพวัลย์ ทักษิณสุข ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสันปูเลย จำนวน 40 คน ณ เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่