17 มี.ค. 65 จัดกิจกรรมในโครงการฝึกอาชีพสตรีแม่บ้าน (ทำซาลาเปา) ให้กับแม่บ้าน ณ ทต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

17 มีนาคม 2565 มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ร่วมกับสโมสรซอนต้าเชียงใหม่ จัดกิจกรรมในโครงการฝึกอาชีพสตรีแม่บ้าน (ทำซาลาเปา) ให้กับแม่บ้าน ณ เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และมอบทุนการศึกษาให้เด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต. หนองหอย 10 ทุนๆ 1,000 บาท