โครงการทำความดีขอชื่นชม อสม.เทศบาลเมืองดอกคำใต้ สนับสนุนโดย รศ.ดร. พาลาภ สิงหเสนี

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ร่วมกับ มูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดทำโครงการทำความดีขอชื่นชม อสม.เทศบาลเมืองดอกคำใต้ สนับสนุนโดย รศ.ดร. พาลาภ สิงหเสนี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา