แม่ศรีเรือน ยุคใหม่ กุลสตรีไทย 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายสมเดช ขัดผาบ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลป่าไผ่ ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการ "แม่ศรีเรือน ยุคใหม่ กุลสตรีไทย 2565" ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สตรี ได้นำหลัการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตามหลักของ "แม่ศรีเรือน" มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของยุคสมัย ในการนี้ได้รับการอนุเคราะห์งบประมาณจาก มูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐประธานมูลนิธิชีวิตใหม่ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน