16 มกราคม 2562 เยี่ยมผู้ป่ายติดเตียงและมอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง เชียงใหม่

16 มกราคม พ.ศ. 2562 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เยี่ยมพร้อมมอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 10 รายละ 500 บาท พื้นที่ เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่