19 กันยายน 2562. คณะวิทยากรฯ ให้ความรู้แก่ครอบครัวและชุมชน แก่ อผส. อสม. Caregiver ต.แม่กา พะเยา

19 กันยายน 2562. คณะวิทยากรของมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ร่วมกับวิทยากรจาก สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้ความรู้ ใน โครงการ การดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชน แก่ อผส. อสม. Caregiver จำนวน 45 คน. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา