17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะวิทยากร ห้ความรู้แก่ นักเรียนโรงเรียนศีล 5 อำเภอเมือง พะเยา

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะวิทยากร จาก มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ให้ความรู้แก่ นักเรียนโรงเรียนศีล 5 โรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาโทกหวาก อำเภอเมือง พะเยา ในโครงการ ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม