วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ในช่วงเช้า ในช่วงบ่าย มอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 10 ราย

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ณ เทศบาลตําบลไชยปราการ มอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต 10 คน@500 บาท วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ในช่วงเช้า ในช่วงบ่าย มอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 10 ราย@ 500 บาท รวม 2 แห่ง เป็นเงิน 10,000 บาท. สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 มอบกระเป๋าเป้ให้กับ ผู้บริบาลผู้ป่วย จำนวน 20 ใบ