วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ โดย ดร . สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ พร้อมคณะ  ได้ไปมอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการดำรงชีพ แก่ ผู้พิการ สูงอายุ ในหมู่บ้านชีวิตใหม่ อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน จำนวน 50 ครอบครัว ๆ ละ 300 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท งบประมาณจาก กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ มอบไข่ คนละ 10 ฟอง คุณจันทร์เพชร บุษบงไพรวัลย์ มอบช้อนคนละ 1 โหล ทพญ.ลัดดาวรรณ กิตติรังสิ มอบผ้าขนหนูคนละ 1 ผืน