มอบเงินตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ มอบเงินตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 5,000 บาท ให้กับ เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดย นายวาท พระแป่ นายกเทศมนตรีตำบลงิ้ว พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบและได้ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการ