มอบเงินตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ เทศบาลตําบลแม่ปูคา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการดำรงชีพ

มอบเงินตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ เทศบาลตําบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการดำรงชีพของผู้ป่วย 10 ราย รายละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท และเยี่ยมบ้านผู้ป่วย พร้อมกับเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ 1 ราย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564