จัดโครงการอาสาเยียวยาจิตใจผัูป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยตำบลสันนาเม็ง 18 พฤศจิกายน 2559

18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.50 – 12.00 น. มูลนิธิชีวิตใหม่(ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ) ร่วมกับสโมสรซอนต้าเชียงใหม่ (น.ส.สุวิมล ลิ้มเล็งเลิศ) จัดโครงการอาสาเยียวยาจิตใจผัูป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยตำบลสันนาเม็ง  มีนายกและรองฯเข้าร่วมอบรมด้วย

s__45334567 s__45334568 s__45334569 s__45334570 s__45334571 s__45334572 s__45334573