24 มีนาคม 64 กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยดิดบ้านติดเตียง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวมุง อำเภอสารภี

กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยดิดบ้านติดเตียง เยี่ยมบ้านผู้ป่วยพร้อมมอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ 10 รายๆ 500 บาท ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 64