วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพื่อใช้ในการดำรงชีพแก่ผู้ป่วย ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 10 ราย รายละ 500 บาท รวม 5,000 บาท และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 ราย รายละ 500 บาทรวม 5,000 บาท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564